در آغوش آسمان رازیست...


live , love , laugh
وقتی که چیزی به من مربوط نیست، چرا حرفش رو بزنم؟ از همان اول تصمیم گرفته بودم کم حرف بزنم. هر قدر کمتر حرف بزنی، همان قدر کمتر دچار تناقض می شوی. همین تناقضهاست که پای آدم را توی پرونده های مختلف می کشاند و تا بیایی چشمت را باز کنی، اتهام پشت سر اتهام بهت می بندند. رفع اتهام کار مشکلی ست...
کتاب "چاه به چاه"

#رضا_براهنی